Ege Üniversitesi İşletme Kulübü

Genel Seçim Yönetmeliği

EGE ÜNİVERSİTESİ

İİBF İŞLETME KULÜBÜ

GENEL SEÇİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1: Bu yönetmelik Ege Üniversitesi İşletme Kulübü seçim esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2: Bu yönetmelik sadece yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimleri için geçerlidir

Dayanak

Madde 3: Bu yönetmelik kulübün tüzüğünde bulunan 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 35. maddelerde yer alan esaslar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4: Bu yönetmelikte belirtilen tanımlar:

Yönetim Kadrosu: Kulübü yönetmekle görevli olan; yönetim kurulu, denetim kurulu ve koordinatörlüklerden oluşun kuruldur.

Yönetim Kurulu: Kulübü yönetmekle sorumlu en üst kuruldur. Kulüp ile ilgili genel kararlar bu kurul tarafından alınır.

Denetim Kurulu: Kulüp faaliyetlerini denetlemekle sorumlu kuruldur. Denetim kurulu aynı zamanda kulüp ile ilgili önemli konularda danışma kurulu sıfatına da haizdir

Koordinatörlükler: Kulüp faaliyetlerin yürütülmesi için açılan departmanlardır.

Başkan:  Yönetim kurulu başta olmak üzere kulübün genel koordinasyonunu sağlayan ve kulübü tüm platformlarda temsil eden kişidir.

Başkan Yardımcıları: Kulüp başkanının direktifleri doğrultusunda kulübün genel koordinasyonundan sorumlu ve kulübü temsil etmekle yükümlü kişilerdir.

Genel Koordinatörler:  Kulüp bünyesinde faaliyet gösteren ‘’koordinatörlüklerin’’ genel koordinasyonunu sağlayan kişilere verilen unvanlardır.  Genel koordinatörler, aynı zamanda yönetim kurulu üyesi sıfatına haizdirler.

Koordinatörler: Bulundukları koordinatörlüklerin, görevlerini yürütmekle sorumlu kişilerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kurulu Seçimi Temel Şartları

Madde 5: Yönetim kurulunun oluşum aşamasında aşağıdaki koşullara uyulması gerekmektedir.

Yönetim kurulu ana tüzük madde 20’de belirtildiği üzere başkan, başkan yardımcıları ve genel koordinatörlerden oluşur.

Başkan ve başkan yardımcıları ana tüzük madde 19’da belirtildiği üzere mevcut dönemin yönetim kurulundan olması gerekmektedir. Mevcut yönetimden ilgili pozisyonlara yeterli aday çıkmaması durumunda eksik olan pozisyonlar için tüm koordinatörler başkan ve başkan yardımcılığına başvuruda bulunabilir. Başkan yardımcısı 3 kişiden oluşmaktadır. Başkan yardımcısı sayısı, yeni kulüp başkanının talebi doğrultusunda önceki dönemin denetim kurulunun onayı ile bir kişi azaltılabilir veya artırılabilir.

Genel koordinatörler; ana tüzük madde 32’de belirtildiği üzere bilişim, kurumsal iletişim, iş staj, organizasyon, sosyal medya, sosyal sorumluluk, sponsorluk ve tanıtım olmak üzere birer genel koordinatörlerinden oluşur.  Genel koordinatörler ilgili koordinatörlüklerde görev alan kişilerden seçilir. İlgili koordinatörlüklerden aday çıkmaması durumunda diğer koordinatörler ilgili genel koordinatörlüklere aday olabilir.

Başkanlık ve genel koordinatörlük seçimleri gizli oylama ile yapılır.

Yönetim Kadrosunun Oluşum Şekli

Madde 6: Yönetim kadrosunun oluşumunda aşağıda belirtilen 5 aşamalı süreç izlenmektedir.

Yönetim kadrosu seçim sürecinde ‘’birinci’’ aşamada ‘’kulüp başkanı’’ seçilir. Kulüp başkanı salt çoğunluk ile aktif üyeler tarafından seçimle belirlenir. Mevcut yönetim, görev süresinin bitiminden minimum bir hafta öncesinden seçim takvimini ilan eder. Mevcut yönetim kurulundan aday olmak isteyenler başkanlık seçimi tarihinden bir gün öncesine kadar kulüp başkanlığına adaylık başvurusu yapabilir. Seçimde tek adayın olması durumunda yine de genel kurulun toplanması, başkan adayının sunum yapması ve seçimin yapılması gerekmektedir.

Yönetim kadrosu seçim sürecinde ‘’ikinci’’ aşamada ‘’başkan yardımcıları’’ belirlenir. Başkan yardımcıları yeni kulüp başkanı tarafından atanarak belirlenir. Eski başkan tarafından yapılacak duyuru doğrultusunda başkan yardımcılığına aday olmak isteyenler e posta yolu ile başvurur. Eski başkan gelen başvurular yeni başkana iletilir. Yeni başkan başvuruları değerlendirerek en geç 3 gün içerisinde yeni dönemin başkan yardımcılarını eski başkana bildirir.

Yönetim kadrosunun seçim sürecinde ‘’üçüncü’’ aşamada ‘’denetim kurulu’’ belirlenir. Mevcut dönemin yönetim kurulunda görev alan kişiler eski başkana e posta ile başvurur. Eski başkan başvuran kişileri danışman akademisyene sunar. Danışman akademisyen kendisine sunulan kişileri inceledikten sonra uygun gördüğü kişileri denetim kurulu üyeleri olarak atadığını eski başkana bildirir.

Yönetim kadrosu seçim sürecinde ‘’dördüncü’’ aşamada ’’genel koordinatörler’’ seçilir. Genel koordinatörler salt çoğunluk ile aktif üyeler tarafından seçimle belirlenir. Başkanlık seçiminden sonra en geç bir hafta içerisinde genel koordinatörlük seçimleri yapılır. Eski başkanın yaptığı duyuru sonucunda ilgili koordinatörler genel koordinatörlüklere e posta ile başvurur. Yapılacak oylama sonucunda genel koordinatörler belirlenir. Tek adayın çıkması durumunda ilgili kişi direk seçilir.

Yönetim kadrosu seçim sürecinde ‘’beşinci’’ aşamada ‘’koordinatör’’ seçimi yapılır. Koordinatörlerin seçimi ilgili genel koordinatörlerin teklifi ve başkan, başkan yardımcılarının ortak onayı ile belirlenir. Koordinatör seçimi ile ilgili detaylar ‘’Koordinatörlük Yönetmenliği’nde belirtilmiştir.

Yönetim Kadrosu Üyeleri Temel Görev Alanları

Madde 7: Yönetim kadrosu üyeleri çeşitli görev alanlarından sorumludur. Bu görevler aşağıdaki maddelerde özetlenmiştir.

Kulüp başkanı; kulübün tüm işleyişinden sorumlu olup kulüp faaliyetlerinde genel koordinasyonu sağlayan kişidir. Yönetim kuruluna başkanlık eder.

Başkan yardımcıları; kulüp başkanının direktifleri doğrultusunda faaliyet yürüten kişidir. Kulüp başkanı görev alanına giren bazı konular ile ilgili başkan yardımcılarını yetkilendirebilir. Başkan yardımcıları kulüp ile ilgili önemli konularda başkanı bilgilendirir ve problemlerin çözümünde aktif olarak yer alır.

Genel koordinatörler; bağlı bulundukları koordinatörlüğün tüm görev alanlarından sorumludurlar. Genel koordinatörlerin görev alanları kulüp başkanı tarafından belirlenir. Genel koordinatörler, başkan ve başkan yardımcılarının onayını alarak bazı temel görev alanlarını koordinatörlere bırakabilirler.

Koordinatörler; kulüp faaliyetlerini yürüten kişilerdir. Genel koordinatörler direktifleri doğrultusunda ilgili koordinatörlüklerin görevlerini yürütürler. Koordinatörlüklerin görev alanları kulüp başkanı tarafından belirlenir ve kulübün web sitesinde yayınlanır.

Yönetim Kurulu Üyeliklerin Sona Erdirilmesi

Madde 8: Dönem içerisinde bir yönetim kurulu üyesinin yönetimden ayrılması durumunda; söz konusu yönetim kurulu üyesi başkan ise genel seçim kararı alınabilir veya yönetim kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile yönetim kurulu içinden bir kişi başkan seçilebilir, söz konusu kişi başkan veya başkan yardımcısı ise başkan tarafından atama yapılır, söz konusu kişi genel koordinatör ise kulüp başkanının teklifi ve yönetim kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile ilgili koordinatörlükten bir koordinatör genel koordinatörlüğe atanır.

Madde 9: Yönetim kurulu üyeleri görev alanlarına giren görevleri asgari seviyede yerine getirmedikleri takdirde her yönetim kurulu üyesi denetim kuruluna şikayette bulunabilir. Denetim kurulu ilgili şikayeti haklı bulması durumunda ilgili kişiye önce uyarı raporu verir. Söz konusu kişi uyarı raporuna uymaması durumunda danışman akademisyenin onayı ile görevine son verilebilir.  Görevine son verilen genel koordinatörün yerine kulüp başkanının teklifi ve yönetim kurulunun salt çoğunluğunun oyu ile yeni üyeler atanabilir veya atayabilir.