Ege Üniversitesi İşletme Kulübü

Koordinatörlükler Yönetmeliği

EGE ÜNİVERSİTESİ

İİBF İŞLETME KULÜBÜ

KOORDİNATÖRLÜK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1: Bu yönetmelik Ege Üniversitesi İşletme Kulübü bünyesinde kurulan koordinatörlüklerle ilgili çalışma esaslarını ve koordinatörlerin seçimini düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Kapsam

Madde 2: Bu yönetmelik sadece kulüp bünyesinde kurulan koordinatörlükler için geçerlidir. Koordinatörlükler; bilişim, iş staj, kurumsal iletişim, organizasyon, sosyal medya, sosyal sorumluluk, sponsorluk ve tanıtım koordinatörlüğü olarak belirlenmiştir. Koordinatörlükler; genel koordinatörler hariç 4 kişiden oluşmaktadır. Başkan ve başkan yardımcılarının onayı alınarak bir kişi artırılabilir veya azaltılabilir.

Madde 3: Koordinatörlükler, genel koordinatörlerin seçiminden sonra minimum 3 kişi olarak kurulur. Koordinatörlerin dönem başında kaç kişi olarak kurulacağı ilgili koordinatörlüğün genel koordinatörü tarafından belirlenir. Koordinatör sayısı sene içerisinde maksimum 5 kişiye yükseltilebilir.

Dayanak

Madde 4: Bu yönetmelik kulübün tüzüğünde bulunan 32. 33. 34.  35.  ve 36. Maddeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 5: Bu yönetmelikte belirtilen tanımlar:

Koordinatörlük: Genel koordinatörlere bağlı olarak faaliyet gösteren kurullardır.

Koordinatör: Koordinatörlüklerde bulunan kişilerin sahip olduğu unvanlardır.

İKİNCİ BÖLÜM

Koordinatörlüklere Üye Alımı İle İlgili Temel Şartlar

Madde 6: Koordinatörlüklerin kurulması aşamasında aşağıdaki koşullara uyulması gerekmektedir.

Koordinatörlüklere sadece asli üyeler başvurma hakkına sahiptir..

Koordinatörlüklerde yer alan kişiler genel koordinatörler de dahil minimum 2 kişinin farklı cinsiyette olması gerekmektedir. Bu madde koordinatör sayısı 5 kişi olduğunda geçerlidir.

Koordinatörlüklerde bulunan kişiler genel koordinatör dahil minimum 2 farklı bölümde okuyan kişilerden oluşması gerekmektedir. Bu madde koordinatör sayısı 5 kişi olduğunda geçerlidir.

Koordinatörlüklerde, genel koordinatör hariç önceki dönemden en fazla 3 kişi yeni dönemde yer alabilir.

Genel koordinatörlük seçimlerinden sonra en geç 10 gün içerisinde koordinatörlüklerin kurulması gerekmektedir.

Koordinatörlüklerin Kurulum Şekli

Madde 7: Koordinatörlük seçiminde izlenen süreç aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.

Genel koordinatörlük seçiminden sonra en geç 3 gün içerisinde koordinatörlükler için başvuru ilanı açılır. Başvuru formunda öncelik sırasına göre üyelerden görev almak istedikleri koordinatörlükler sorulur. Koordinatör seçiminde tercih sırası ve madde 10’da belirtilen kriterler göz önünde bulundurulur.

Yeni dönemin yönetim kurulu üyeleri ve önceki dönemin başkanı moderatörlüğünde koordinatörlükleri kurmak üzere toplanır. Toplantıya önceki dönemin başkanı moderatörlük eder fakat alınan kararlarda oy kullanma hakkına sahip değildir.

Mederatör gelen başvuruları genel koordinatörlere iletir ve genel koordinatörlerden tercih sırası gözetilerek başvuran kişiler arasından kimleri koordinatörlüğüne almak istediklerini sorar. Genel koordinatör uygun gördükleri kişileri teklif eder. Yapılan bu teklif başkan ve başkan yardımcılarının ortak onayı ile kesinleşir. Koordinatör seçiminde genel koordinatör, başkan ve başkan yardımcılarının ciddi anlaşmazlıkları söz konusu olduğunda moderatörlük yapan kişi diğer yönetim kurulu üyelerinin de dahil olduğu bir oylama gerçekleştirebilir.

Madde 8: Dönem içerisinde koordinatörlerin alımı ilgili genel koordinatörün teklifi üzerine başkan ve başkan yardımcılarının ortak onayı sonucunda ilgili kişinin koordinatörlükte yer almayı kabul etmesi ile kesinleşir.

Madde 9: Denetim Kurulu kulüp tüzüğüne veya koordinatörlük yönetmeliğine aykırı bir durumu saptaması durumunda ilgili kişinin atamasını iptal edebilir.

Madde 10: Koordinatörlerin belirlemesinde aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur.

Kulüp bünyesinde yürütülen projelerde aktif olarak yer alması

Koordinatörlüğün görev alanında bulunan faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve birikime sahip olması

Koordinatörlük faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli materyallere sahip olması

Genel koordinatörler ile koordinatörlerin uyum içinde çalışabilecek kişiler olması

Gelecek dönemlerde kulübün üst kurullarında yer alabilecek nitelikte kişiler olması

Koordinatörlüklerin Temel Görev Alanları

Madde 11: Koordinatörler bağlı bulundukları koordinatörlüğün tüm görev alanlarından sorumludurlar. Fakat hangi görevleri yapacakları ilgili koordinatörlüğün direktifleri doğrultusunda belirlenir. Genel koordinatörler başkan ve başkan yardımcılarının onayını alarak bazı temel görev alanlarını koordinatörlere bırakabilirler.

– Koordinatörlerin Görevlerinin Sona Erdirilmesi –

Madde 12: Koordinatörler görev alanlarına giren faaliyetleri azami seviyede yerine getirmedikleri takdirde ilgili genel koordinatör, başkan ve başkan yardımcılarının ortak kararı ile görevlerine son verilebilir. Görevine son verilen koordinatörlerin yerine ilgili genel koordinatörün teklifi üzerine başkan ve başkan yardımcılarının onay vermesi sonucunda ilgili kişinin koordinatörlükte yer almayı kabul etmesi ile kesinleşir.

Madde 13: Koordinatörler, tüm etkinliklere katılım göstermek zorundadırlar. Mazeretsiz veya izin alınmadan etkinliklere katılmayan koordinatörlerin görevine son verilebilir. Söz konusu karar ancak; başkan, başkan yardımcıları ve ilgili genel koordinatörün ortak kararı ile verilebilir.

Madde 14: Görevine son verilen koordinatörler bir hafta içerisinde Denetim Kurulu’na alınan kararın iptali için başvurabilir. Denetim Kurulu başvuruyu haklı bulması durumunda koordinatörlük görevine yeniden dönebilir.