Ege Üniversitesi İşletme Kulübü

Tüzük ve Yönetmelikler

EGE ÜNİVERSİTESİ

İİBF İŞLETME KULÜBÜ

ANA TÜZÜĞÜ

  1. GENEL İLKELER

Madde 1- İşletme Kulübü, Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölüm Başkanı tarafından danışman olarak belirlenecek bir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler öğretim üyesinin gözetiminde faaliyette bulunur.

Madde 2- İşletme Kulübü üniversitenin akademik ortamına aykırı düşecek faaliyetlerde bulunamaz.

Madde 3- Kulüp siyaset, dil, din, ırk ve mezhep ilişkilerine taraf olamaz. Bu alanlarda faaliyetler yürütemez.

  1. AMAÇLAR

Madde 4- Kulübün temel amacı ‘işletme ve ekonomi’ alanındaki akademik faaliyetlere katkıda bulunmak; bu amaca yönelik konferans, seminer, yayın, panel, eğitim, sosyal sorumluluk, şirket gezileri ve diğer kültürel, sosyal etkinlikleri gerçekleştirmektir.

Madde 5- Kulüp, öğrencilerin işletme ve ekonomi formasyonunu geliştirmek üzere yönlendirici ve teşvik edici çalışmalarda bulunur.

Madde 6- Kulüp, alanındaki gelişmeleri yakından takip eder ve Ege Üniversitesi bünyesindeki kulüplerle ve yurt içinden veya yurt dışından diğer üniversitelerin kulüp ve toplulukları ile amacına uygun şekilde işbirliğinde bulunabilir.

Madde 7- Kulüp, amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği ve gerçekleştirmiş olduğu faaliyet raporlarını hazırlar ve denetim kuruluna sunar. Denetim kurulu gerekli gördüğü durumlarda bu raporları toplar ve bu toplanan raporları kulüp arşivinde saklar.

  1. ÜYELİK

Madde 8- Kulüp asli ve fahri üyelerden oluşur.

Madde 9- Üyelik formu ile başvuran her Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans veya yüksek lisans öğrencisi, bir yönetim kurulu üyesinin veya bir akademisyenin olumlu oyu ile kulüp üyeliğine kabul edilir.

Madde 10- Sadece kulüp faaliyetlerinde aktif katılım gösteren üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Aktif üye listesi, dönem sonunda kurumsal iletişim koordinatörlüğü, başkan ve başkan yardımcıları tarafından, en az iki yarıyıl boyunca üyelik şartlarını yerine getirmiş üyeler arasından kulüp faaliyetlerine katılımlarına bakılarak seçilir. Dönem sonunda koordinatörlüklerde görev alan tüm üyeler doğrudan aktif üye kabul edilir.

Madde 11- Her üye, kulüp faaliyetlerine ilişkin dilek ve şikayetlerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirebilir ve on beş gün içerisinde, alacağı cevap üzerine, ilgili konuda denetim kuruluna başvurabilir.

Madde 12- Eski yönetim kurulu üyeleri kulübün fahri üyesi sıfatına haizdirler. Bu sıfatla kulübün ana projeleri başta olmak üzere tüm faaliyetlerine katılabilirler.

Madde 13- Üniversite içinden veya dışından kulüp çalışmalarına yardımcı olan veya yardımcı olmak isteyen kişiler en az bir yönetim kurulu üyesinin olumlu oyu ve kulüp başkanın görüşü alınarak kulüp danışmanının onayı ile asli veya fahri üyeliğe kabul edilir.

Madde 14- Fahri üyelerin yönetim kuruluna seçilme hakları yoktur.  Kulüp faaliyetlerinde aktif olarak görev alan fahri üyeler aktif üye listesinde yer almaları durumunda seçimlerde oy kullanma hakkına sahiptir.

ORGANLAR

Madde 15- Kulüp organları: genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel Kurul

Madde 16- Genel kurul asli üyelerden oluşur. Fakat seçimli genel kurullarda madde 10’da belirtilen ayrıma göre sadece aktif üyeler seçimde o kullanabilir.

Madde 17- Genel kurul her akademik yılın başı olan ekim ayı içinde ve akademik yılın sonu olan mayıs ayı içinde olağan olarak toplanır. Mayıs ayında yapılan olağan genel kurulda yönetim kadrosu seçimi de yapılır.

Madde 18- Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulunun salt çoğunluk kararı veya asli üyelerin 2/5’inin yazılı teklifi ile toplanır.

Yönetim Kurulu

Madde 19- Yönetim Kurulu, her akademik yılın sonunda Md. 20′de belirtilen ayrıma göre, aktif üyelerden oluşur.  Yalnızca, başkan ve başkan yardımcılarının mevcut dönemin yönetim kurulundan olması gerekmektedir.  Mevcut yönetimden başkan veya başkan yardımcılığına aday çıkmaması durumunda koordinatörler de başkan ve başkan yardımcılığına başvuruda bulunabilir.

Madde 20- Yönetim kurulu: başkan, başkan yardımcıları ve genel koordinatörlerden oluşur.

Madde 21- Yönetim kurulu, kulüp çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, tüzüğün uygulanmasından, denetlenmesinden, kulübün mali gelir ve giderlerinden; genel kurul ve denetim kuruluna karşı sorumludurlar.

Madde 22- Koordinatörlükler, denetim kurulunun talebi doğrultusunda yaptığı faaliyetler hakkında denetim kuruluna çeşitli aralıklarla rapor düzenlemekle yükümlüdür. Denetim kurulu, yönetim kurulu tarafından gönderilen raporlarda, kulübün amaç ve etkilerine ters düşen bir durum gördüğü zaman ilgili kişiler için disiplin çalışması başlatabilir.

Madde 23- Kulüp işleyişini etkileyen önemli kararlar yönetim kurulunun salt çoğunluğunun oyu ve yönetim kurulu başkanın onayı ile alınır. Yönetim kurulu başkanı kulüp ile ilgili önemli konularda tek başına karar alamaz.

Madde 24- Başkan ve başkan yardımcıları hariç tüm yönetim kurulu üyeleri sorumlu oldukları dönem içerisinde en az bir ana projede liderlik yapmaları gerekmektedir. Proje liderlikleri dönem başında kulüp başkanın teklifi ve başkan yardımcılarının onayı ile belirlenir. Kulüp başkanı gerekli gördüğü takdirde başkan yardımcılarına danışarak sene içerisinde proje liderliklerinde değişiklik yapabilir.

Denetim Kurulu

Madde 25- Denetim kurulu, danışman akademisyen tarafından belirlenen iki veya üç öğrenciden oluşur.  Üye sayısı danışman akademisyen tarafından değiştirilebilir.

Madde 26- Denetime kurulu, yönetim kurulunu denetler, kulüp amaçlarına ters düşen faaliyetlerinden dolayı yönetim kuruluna gerekli uyarı raporları verir ve bu raporları kulüp danışmanına bildirir. Ayrıca, denetim kurulu yönetim kurulu içinde çıkan görüş ayrılıklarında çözüm getirecek kişilerdir. Gerekli gördüğü durumda bu fikir ayrılıklarını danışman akademisyene bildirir.

Madde 27- Denetim kurulu, kulüp ana tüzüğünde öngörülen genel ilke ve amaçlara aykırı düşen faaliyetleri konusunda kendisine sunulan dilek ve şikayetleri karara bağlar ve bu kararları yönetim kuruluna bildirir ve yönetim kurulu bu kararları ivedilikle görüşür ve denetleme kurulunun sunduğu raporlar doğrultusunda uygun tedbirleri alır.

Madde 28- Denetim kurulu, her akademik yıl sonunda yapılan olağan genel kurulda, kendi faaliyetleri hakkında genel kurula rapor sunar.

  1. KULÜP DANIŞMANI

Madde 29- Kulüp danışmanı, bölüm başkanı tarafından belirlenir.

Madde 30- Kulüp danışmanı, kulübün amaçları doğrultusunda yapacağı faaliyetlerde, yönetim kuruluna ve genel kurula danışmanlık eder ve önerilerde bulunabilir. Gerekli gördüğünde faaliyetleri durdurabilir ve üyelik süreci başlatabilir.

Madde 31- Kulüp danışmanı, kulüp yönetimi tüzükte yazan gereklilikleri yerine getirmediğinde, kulübün yeniden yapılandırılmasını önerebilir.  Ayrıca, kulüpte çıkan büyük fikir ayrılıklarında çözüm getirecek kişi kulüp danışmanıdır.

  1. KOORDİNATÖRLÜKLER

Madde 32- En az bir yönetim kurulu üyesinin teklifi ve yönetim kurulunun salt çoğunluğunun oyu ile yeni koordinatörlükler kurulabilir. Kulüp bünyesinde; bilişim, kurumsal iletişim, iş staj, organizasyon, sosyal medya, sosyal sorumluluk, sponsorluk ve tanıtım koordinatörlükleri bulunmaktadır.

Madde 33- Tüm koordinatörlüklerin başında genel kurul tarafından seçilmiş veya kulüp başkanı tarafından atanan bir genel koordinatörü vardır. Her koordinatörlük 4 koordinatörden oluşur. Başkan ve başkan yardımcılarının ortak onayı ile koordinatör sayısı bir kişi artırılabilir veya azaltılabilir. İşlevini tamamlamış koordinatörlüklerin görevine yönetim kurulu kararı ile son verilir.

  1. TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER

Madde 34- Tüzüğün uygulanmasına ilişkin esasları göstermek üzere yönetim kurulu tarafından bir yönetmelik hazırlanarak yönetim kurulunun salt çoğunluğunun onayı ile yürürlüğe girilebilir.

Madde 35- Tüzükte yeteri kadar açıklık bulunmayan konularda yönetim kurulu yönetmelikler hazırlamakla yükümlüdür.

Madde 36- Tüm asli üyeler çıkarılan yönetmeliklerin ana tüzüğe uygun olmadığına dair yazılı olarak denetim kuruluna itirazda bulunabilir. Denetim kurulu kararının başvuranın aleyhine olması durumunda başvuru sahibi isterse kulüp danışmanına başvurabilir.  Yönetmeliklere karsı yapılan itirazlar yedi gün içerisinde karara bağlanır.

  1. GELİRLER

Madde 37- Kulüp, mali yönden fakülteden destek alabilir.

Madde 38- Kulüp, gerçekleştireceği faaliyetleri desteklemek amacıyla kişi ve kuruluşlardan her türlü sponsorluk veya bağış alabilir.

Madde 39- Kulüp, gerçekleştirdiği faaliyetlerden kar elde edebilir fakat elde edilen para sadece kulübün amaçları için kullanılabilir. Kulüp faaliyetleri dışında harcamada bulunan veya kasti olarak kulübü zarara uğratan kişilerin kulüp ile tüm ilişkisi denetim kurulu tarafından kesilir. İlgili kişi kararın iptali için kulüp danışmanına başvurabilir.

Madde 40- Mevcut yönetim kurulu, gerçekleştirdiği faaliyetlerden sağladığı gelirin tümünü, borçlarını kapattıktan sonra yeni yönetime aktarmakla yükümlüdür. Mevcut yönetim kurulu, yeni yönetim ve danışman hocanın ortak kararıyla, mevcut yönetim kadrosuna belirlenen miktarda hazırlanan materyaller ile teşekkür edilme amacı ile bütçe ayrılabilir.

  1. ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 41- Kulübün ana tüzüğünde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun 3/4’nün veya genel kurulun salt çoğunluğunun olumlu oyu ve denetim kurulunun onayı ile değiştirilebilir. Tüzüğün yürürlüğe girebilmesi için kulüp danışmanı ve bölüm başkanının onayı gerekmektedir.

Madde 42- Kulüp ana tüzüğünün birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.